Consortium ReFerm voor toekomstbestendige veehouderij officieel van start

Het samenwerkingsverband ReFerm is vandaag, donderdag 3 november 2022, officieel van start gegaan. ReFerm is een duurzame en economische oplossing voor het stikstofprobleem met als doel een versnelling te geven aan integrale oplossingen voor een toekomstbestendige (melk)veehouderij. Naast de kwaliteit van lucht, bodem en water staat de leefbaarheid van mens en dier centraal. Binnen ReFerm gaan weidegang, stikstofreductie, bodemverbetering én de productie van groen gas en elektriciteit hand-in-hand. Momenteel is ReFerm in overleg met Provincies en Gemeentes die dit initiatief zien als een waardevolle en effectieve aanvulling voor de reductie van stikstof in de landbouw.

ReFerm is een consortium van initiatiefnemers Ekwadraat en HoSt Groep, daarnaast zijn GasTerra en TKI Nieuw Gas partners van het consortium. Het integrale concept richt zich op het aanpassen van stalvloeren en de vergisting van uurverse mest in combinatie met stikstofstripping. Sietse Draaijer, projectmanager ReFerm zegt: “Als oud melkveehouder weet ik dat maatschappelijk draagvlak en financieel gezonde bedrijfsvoering essentieel zijn in een duurzame toekomst. We willen veehouders door middel van dit concept een nieuw perspectief bieden en gelijktijdig stikstof en methaan reduceren”. In samenwerking met provincies en onderzoeksinstellingen wordt binnen een aantal pilots het totaalconcept gevalideerd. Monitoring van het proces is essentieel om de stikstofreductie juridisch te kunnen aantonen en borgen.

Stikstofreductie & kunstmestvervanger

De uurverse mest voor de vergister wordt verkregen door het toepassen van dichte stalvloeren met een schuifsysteem. Deze uurverse mest levert een hogere gasproductie op in vergelijking met langdurig opgeslagen mest. Door het versneld afvoeren van de mest wordt ammoniakvorming in de stal grotendeels voorkomen. Door het toepassen van deze uurverse mest bevat het digestaat – het restproduct dat over blijft na vergisting – een hogere concentratie aan ammoniak. Deze ammoniak wordt door middel van een stikstofstripper teruggewonnen in de vorm van ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat. “De eigenschappen van deze meststoffen zijn vergelijkbaar met kunstmest dat uit aardgas gemaakt wordt.  Een melkveehouder kan op deze wijze jaarlijks tienduizenden euro’s besparen op de aankoop van kunstmest”. – aldus Sietse. Het voorstel dat dit product ook daadwerkelijk wordt aangemerkt als kunstmestvervanger ligt momenteel ter goedkeuring bij de EU in Brussel.

QuickScan voor realisatietraject

Om het realisatietraject van het project in kaart te brengen zal eerst een QuickScan worden uitgevoerd. Dit gaat in nauwe samenwerking met de ReFerm-leveranciers. Met deze scan ontvangen (melk)veehouders een bedrijfsspecifieke businesscase. Dit is inclusief een meerjarenexploitatie, een QuickScan ten aanzien van de invoedmogelijkheden van het geproduceerde groen gas of elektriciteit en een inventarisatie omtrent de vergunbaarheid van de betreffende installaties. Tevens wordt inzicht gegeven in de te verwachten doorlooptijd en route omtrent de vergunningsprocedure. Dit laatste verschilt per gemeente.

De ReFerm-leveranciers zijn: HoSt Groep, Biolectric, Fabiton, Askové, Dairy Welfare, PAS Mestopslagsystemen en Fudura. Het consortium staat open voor nieuwe toetreders om zo een brede basis te vormen voor een grootschalige uitrol van het ReFerm-concept.